KASHA VARNISHKA 14 oz. Tray

KASHA VARNISHKA 14 oz. Tray

 Classic Kasha Varnishka
  My son calls it "Kasha Varnicles"
  He's 34!